OBCHODNÍ PODMÍNKY
OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecná ustanovení:

Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti mezi společností  93 95, s.r.o., sídlem Českomoravská 142/18, 190 00 Praha 9 - Vysočany, (IČO: 28180179 / DIČ: CZ28180179) - dále jen "prodávající", na straně jedné a kupujícími na straně druhé. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti pro kupující, kteří vystupují ve vztazích s prodávajícím jako kupující spotřebitelé dále jen "kupující ", kdy kupující spotřebitel je vymezen §52 odst.3 z.č. 40/1964 Sb.

Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami upravenými z.č. 40/1964 Sb. (Obchodní zákoník) - dále jen "o.z.", z.č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele a dále předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a kupujícím nepodnikatelem.

Přijetí zboží kupujícím od prodávajícího, jakož i závazná objednávka potvrzená prodávajícím, platí jako uznání a uzavření kupní smlouvy dle těchto smluvních obchodních podmínek a kupující souhlasí s obchodními podmínkami ve znění k okamžiku odeslání závazné objednávky a je jimi vázán okamžikem uzavření kupní smlouvy.

Prodávající se zavazuje informovat řádně kupujícího o vlastnostech prodávaných výrobků, o způsobu použití a údržby výrobku. Je-li to potřebné s ohledem na povahu výrobku zajišťuje prodávající potřebné informace v písemném srozumitelném návodu přiloženém k výrobku. Nabízené zboží odpovídá popisu uvedenému u nabízeného zboží.

 

Cena zboží:

Jako cena při uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená v ceníku v okamžiku uzavření kupní smlouvy.

 

Objednání zboží:

Objednat zboží a platně uzavřít kupní smlouvu může kupující telefonicky, emailem, faxem nebo prostřednictvím internetového obchodu. Jakákoliv výše zmíněná forma objednávky je závazná. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu v objednávce nezbytné údaje potřebné k úspěšnému splnění objednávky (tj. určení způsobu dodání, doručovací adresa, fakturační údaje atd.) Obchodovat a uzavírat kupní smlouvu prostřednictvím prostředků komunikace na dálku mohou pouze osoby, které jsou k těmto právním úkonům způsobilé. Nezletilí mohou uzavírat kupní smlouvu pouze v rozsahu jejich způsobilosti ve smyslu § 9 o.z. Zákonní zástupci odpovídají za škody vzniklé prodávajícímu jednáním nezletilých dle § 422 o.z. Kupní smlouvu týkající se zboží vyšší hodnoty, mohou za nezletilé uzavřít pouze jejich zákonní zástupci.

Objednávka kupujícího je závazná pro obě strany okamžikem jejího potvrzení prodávajícím. V případě změny objednávky, která již byla dříve potvrzena prodávajícím, je takto změněná objednávka závazná pro obě strany okamžikem potvrzení změny objednávky prodávajícím. Prodávající není povinen akceptovat změnu objednávky v okamžiku, kdy již předal zboží dle původní objednávky přepravci, či již zboží upravil na přání zákazníka. V případě úplného zrušení objednávky kupujícím již potvrzené prodávajícím, a to i po výše zmíněné důvodné neakceptaci změny závazné objednávky ze strany prodávajícího, může prodávající po kupujícím podnikateli požadovat smluvní pokutu (storno poplatek) ve výši 10% z ceny zboží. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok prodávajícího na náhradu případně vzniklé škody.

 

Nemožnost plnění, změna ceny:

Prodávající může odstoupit od smlouvy v případě, že objednané plnění se stane nemožným, neboť objednané zboží se již nevyrábí, nebo se nedodává na trh dostupný prodávajícímu, nebo je dlouhodobě nedostupné vinou nikoliv na straně prodávajícího. Týká-li se výše uvedená nemožnost plnění pouze části objednaného plnění, může prodávající zrušit pouze tu část objednávky. Prodávající může zrušit objednávku a odstoupit od smlouvy dojde-li k výrazné změně kupní ceny, za kterou kupující od dodavatelů zboží získává, kdy tato změna nebyla prodávajícímu známa v době potvrzení objednávky. Prodávající je povinen před odstoupením od smlouvy o změně ceny informovat neprodleně kupujícího, a pokusit se o dohodu, kdy v případě, že s kupujícím nedojde k dohodě o nové ceně, je oprávněn prodávající odstoupit.

 

Dodací lhůty:

Většina zboží je distribuována do druhého (2 dny), případně pátého pracovního dne (5 dnů) po potvrzení objednávky prodávajícím. V případě předpokládaného pozdějšího dodání je termín dodání stanoven na základě dohody mezi prodávajícím a kupujícím. Pokud není možné zboží dle objednávky kupujícího distribuovat do pátého dne, sdělí toto prodávající kupujícímu spolu s termínem dodání. V případě, že kupující nesouhlasí s novým termínem dodání, je povinen o tom obratem informovat prodávajícího. Okamžikem doručení oznámení prodávajícímu o nezájmu o dodání zboží v uvedeném termínu se ruší objednávka od počátku, bez jakýchkoliv sankcí či jiných závazků pro prodávajícího i kupujícího.

Pokud požaduje kupující pozdější den dodání, než který uvádí prodávající u nabízeného zboží, nebo jiný než byl prodávajícím sdělen kupujícímu při potvrzení objednávky, je kupující oprávněn a zároveň povinen uvést toto v objednávce, nebo toto neprodleně sdělit prodávajícímu nejpozději následující pracovní den po obdržení potvrzení objednávky či obdržení termínu dodání stanoveném prodávajícím. V případě, že kupující toto neučiní, odpovídá za škody prodávajícího spojené s případným nepřevzetím či nedodáním zboží ve stanoveném či dohodnutém termínu dodání. Termín dodání požadovaný zákazníkem je závazný pro obě strany okamžikem potvrzení tohoto termínu prodávajícím. V případě dodání zboží prodávajícím kupujícímu prostřednictvím přepravce se lhůta dodání výše uvedená prodlužuje o 1-2 pracovní dny potřebné k zabalení a dopravy zboží ke kupujícímu. Prodávající neručí kupujícímu za škodu způsobenou zpožděním dodání zboží, které vzniklo plně vinou přepravce a jeho prodlením.

 

Místo dodání, ceny poštovného, balného a dopravy:

Způsob dodání zboží a výše ceny poštovného balného a za dopravu záleží na volbě kupujícího, kdy kupující uvede způsob dodání zboží v objednávce a také na dohodě s prodávajícím, který navrhne nejvhodnější způsob dodání.

Ceny za doručení zboží na místo určené zákazníkem a způsob jejich kalkulace jsou uvedeny také v sekci „Jak nakupovat":

Způsob platby za zboží vyberete v okamžiku odesílání objednávky:

 

  • Hotově - platba v hotovosti při osobním převzetí zboží na provozovně - po dohodě.
  • Bankovním převodem - převedením částky včetně poplatku za poštovné a balné (dle objednávky) na náš bankovní účet je zboží uhrazeno. Žádné další poplatky nebudou z naší strany ani ze strany doručitele nárokovány. V případě úhrady bankovním převodem účtujeme částku 99,- Kč za dodávku zboží.
  • Dobírkou - platba v hotovosti při převzetí zboží zaslaného poštou či zásilkovou službou. V případě úhrady dobírkou účtujeme částku 129,- Kč.

 

Dodání zboží, které svým charakterem, rozměry či z jiného důvodu podléhá zvláštním tarifům pro přepravu, bude zpoplatněno dle skutečných nákladů kalkulovaných přepravcem. Z této částky bude případně uplatněn odpočet (sleva) dle standardních podmínek pro bezplatné zaslání.

Dle požadavků zákazníka lze dodat zboží i do Slovenské republiky. Tarify za dodání do SR budou stanoveny individuálně, na základě konkrétních údajů.

Zboží dodávané prostřednictvím přepravce je vždy prodávajícím zabaleno do ochranných obalů způsobem obvyklým, tak aby se předešlo poškození zboží, kdy použité ochranné obaly, resp. jejich potisk či popis nemusí korespondovat s dodávaným zbožím. Ochranné obaly užité pro přepravu zboží jsou určeny k jednorázovému užití a jsou nevratné.

V případě odmítnutí převzetí zboží zaslaného prostřednictvím přepravce na základě platné objednávky potvrzené prodávajícím z jiných než zákonných důvodů je prodávající oprávněn po kupujícím požadovat náhradu škody ve výši 30% z celkové částky dané objednávky.

Prodávající doporučuje kupujícímu provést kontrolu zboží co nejdříve po dodání, nejdéle do 24 hod po dodání, aby se předešlo případným problémům při pozdější reklamací stavu dodávky.

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží je v okamžiku převzetí ve shodě s přiloženým dokladem, zejména, že je bez vad, a to ve smyslu § 616 o.z. Při rozporu dodaného zboží s přiloženým dokladem má kupující nárok na výměnu zboží dle dokladu.

 

Platební podmínky:

Objednané zboží je prodávajícím kupujícímu zasíláno na dobírku, která zahrnuje cenu objednaného zboží a náklady spojené s dopravou (viz ceník poštovného uvedený na webových stránkách prodávajícího), případně je zasíláno po uhrazení ceny bankovním převodem. Způsob úhrady za zboží zvolí kupující v okamžiku objednání zboží.

Zboží je možno po dohodě převzít i osobně, oproti platbě v hotovosti při převzetí nebo po předchozí úhradě bankovním převodem.

Faktura je vystavena na základě údajů předaných kupujícím v okamžiku objednání zboží.

 

Odstoupení od smlouvy - prodávající:

Prodávající může odstoupit od kupní smlouvy v případě, že dodání zboží se stane nemožným, dále v případě, že prodávající po potvrzení objednávky zjistí věrohodným způsobem skutečnosti zakládající důvodné obavy o tom, že nabízené zboží nesplňuje zákonné podmínky pro volný prodej na trhu nebo nesplňuje podmínky bezpečnosti, či zboží, které má prodávající k dispozici začne vykazovat závady a poruchy nezaviněné prodávajícím, kdy prodávající nebude schopen zajistit dodání zboží v minimálně běžné kvalitě. O tomto odstoupení od smlouvy je prodávající povinen kupujícího neprodleně informovat.

 

Odstoupení od smlouvy - kupující:

Při uzavření kupní smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tj. telefonu, faxu, emailu a e-shopu má kupující spotřebitel právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží, kdy v této lhůtě musí kupující doručit prodávajícímu úkon, se kterým současná platná právní úprava spojuje projev vůle směřující k odstoupení od smlouvy. Kupující toto své právo na odstoupení od smlouvy realizuje tím, že na vlastní náklady zašle zboží prodávajícímu na jeho adresu prostřednictvím některého z přepravců spolu s písemným projevem vůle od smlouvy odstoupit. Při odstoupení od kupní smlouvy kupujícím spotřebitelem ve lhůtě 14 dnů ve smyslu § 53 odst. 7 o.z. má kupující právo odstoupit bez jakékoliv sankce.

Zboží musí být při využití práva na odstoupení od smlouvy vráceno nepoškozeno, pokud možno v původním obalu bez známek užívání včetně veškerého příslušenství, záručních listů a návodů. Kupní cena je vrácena prodávajícím kupujícímu buď při vrácení zboží na prodejně, nebo dle dohody při vrácení zboží prostřednictvím přepravce. Kupující spotřebitel nemá nárok na náhradu nákladů, které uhradil prodávajícímu v souvislosti s dodáním zboží přepravcem.

V případě poškození zboží v době jeho držení kupujícím spotřebitelem, či bude-li zboží nekompletní, bude po spotřebiteli nárokováno bezdůvodné obohacení ve smyslu § 457 Obč.Z., které vzniklo spotřebiteli. Spotřebitel rovněž může své odstoupení od smlouvy vzít zpět. Odstoupení od smlouvy z důvodu nekompletnosti zboží dodaného přepravcem řeší reklamační řád.
Kupující spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o koupi zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího spotřebitele.

 

Zrušení smlouvy dohodou:

Prodávající je oprávněn, nikoliv však povinen, dle svého uvážení, na základě žádosti kupujícího zrušit kupní smlouvu dohodou za podmínek v této dohodě ujednaných. Základní podmínkou pro případnou dohodu o zrušení kupní smlouvy je skutečnost, že kupující vrátí prodávajícímu zboží nepoškozené, neopotřebované, kompletní včetně příslušenství a v originálním nepoškozeném obalu a jedná se o zboží, které má v okamžiku návrhu na zrušení smlouvy prodávající dále v sortimentu svého zboží, nejedná se o zboží upravené dle přání zákazníka, nepodléhá rychlé zkáze, opotřebení či zastarání.Dohoda o zrušení kupní smlouvy musí mít písemnou formu a lze ji uzavřít jedině spolu s předáním zboží. V případě odmítnutí návrhu kupujícího na zrušení kupní smlouvy dohodou prodávajícím, nemá kupující nárok na náhradu nákladů spojených s podáním neakceptovaného návrhu, který byl prodávajícím odmítnut.

 

Reklamace:

Přesný postup reklamací a postup při jejich vyřizování řeší reklamační řád.

 

Výhrada vlastnictví:

Dodávané zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího, jak vyplývá z platného ustanovení § 443 - 446 obch. zákoníku resp. § 601 o.z.

 

Informace a poradenství:

Všechny ústní a písemné údaje o vhodnosti a možnosti použití dodávaného zboží jsou sdělovány podle nejlepšího vědomí prodávajícího. Představují však pouze jeho hodnoty zkušeností a informací, které prodávající sám získal od výrobce či svého dodavatele.

 

Ochrana osobních dat:

Kupující souhlasí s tím, že údaje získané v souvislosti se smluvním vztahem, tj. údaje uvedené v objednávce, může prodávající zpracovávat pro marketingové a obchodní účely. Tato data nebudou zpřístupněna třetím subjektům.

 

Závěrečné ustanovení:

Platné obchodní podmínky jsou k dispozici na internetových stránkách prodávajícího a každý kupující je při koupi zboží na tyto upozorněn a s těmito má možnost se seznámit. Prodávající je oprávněn obchodní podmínky doplňovat či měnit v souvislosti se změnou platné právní úpravy s v souvislosti se změnou na trhu zboží, které prodávající nabízí.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dne 1.1.2021 a v plném rozsahu ruší obchodní podmínky předešlé.

Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se s těmito Obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

Vytvořeno systémem www.web-rychle.eu

MjcwZTli